Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του Δήμου Σπετσών είναι δημοτικό νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που συστήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α), λειτουργεί σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 239 επόμενα  και έχει ως έδρα το Δημαρχείο Σπετσών.
Στη διοίκηση του νομικού αυτού προσώπου μεταξύ των προσώπων που ορίζονται ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου, βάση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 240, περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ο προϊστάμενος της λιμενικής αρχής της έδρας του νομικού προσώπου.  

Το νομικό πρόσωπο διοικείται από επταμελές (7) διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίστηκαν με τις υπ ‘ αρ.  119/2019, 49/2020, 50/2020, 51/2020, 53/2020, 58/2020  και 47/2021 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και είναι τα κάτωθι:

Τακτικά μέλη

1.

Σταυρούλα Παρασκευά- Φουρναράκου 

Πρόεδρος

Υποδεικνυόμενα από τον Δήμαρχο Σπετσών

2.

 Μαρία Βιγκλιάρη

Αντιπρόεδρος

3.

Θοδωρής Κοκοράκης

μέλος

4.

 Φαρδέλλος Σπυρίδων

μέλος

5.

Αντώνιος Νάκης

μέλος

6.

Λιμενάρχης Σπετσών

μέλος

Αρ. 244 του Ν. 3463/2006

7.

Πέτρος Τσάνας 

μέλος

Υποδεικνυόμενο από την παράταξη της μειοψηφίας

Αναπληρωματικά μέλη

1.

Βορδώνης Αντώνιος

Υποδεικνυόμενα από τον Δήμαρχο Σπετσών

2.

Γιαννακούλιας Παναγής

3.

Οικονόμου Κων/νος

4.

Ψαράκου – Μπέλεση Ευθυμία

5.

Ευσταθίου Μεταξία

6.

ο νόμιμος αναπληρωτής  του Λιμενάρχη Σπετσών

Αρ. 244 του Ν. 3463/2006

7.

Μαρνέζος Ιωάννης

Υποδεικνυόμενο από την παράταξη της μειοψηφίας

  • Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει η αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από την αντιπρόεδρο.
  • Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται διετής, ήτοι έως 30-09-2021 και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22980 75025 
Fax επικοινωνίας: 22980 72487
Email: dltspetson@gmail.com