Αντιδήμαρχοι & Εντεταλμένοι

Αντιδήμαρχοι

Βάσει της υπ. Αριθμ. 1062/2021 απόφασης του Δημάρχου Σπετσών.

Ευγενία Φραγγιά, Αντιδήμαρχος

 

  1. Είναι αναπληρώτρια δημάρχου.
  2. Είναι πρόεδρος του ΝΠΠΔ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ.
  3. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία της τράπεζας αίματος του Δήμου.
  4. Σε συνεργασία με την αρμόδια Αντιδήμαρχο Σπετσών κ. Μετάξια Ευσταθίου, έχει  την ευθύνη και την εποπτεία σχετικά με την δημόσια υγεία των κατοίκων, περιλαμβανομένων των θεμάτων που άπτονται της καλής λειτουργίας των ασθενοφόρων του Δήμου.
  5. Είναι υπεύθυνη για τα θέματα πρόνοιας του Δήμου καθώς και για τις οικονομικές χορηγίες και προσφορές κάθε είδους παροχών και κοινωνικών υπηρεσιών σε άπορους, πολύτεκνους, άτομα με αναπηρίες και γενικά τους έχοντες ανάγκη δημότες του νησιού.
  6. Έχει την ευθύνη για τον έλεγχο τήρησης της τουριστικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος.
  7. Σε συνεργασία με την αρμόδια Αντιδήμαρχο Σπετσών κ. Μεταξία Ευσταθίου, έχει την ευθύνη σε θέματα Παιδείας.
  8. Έχει την ευθύνη και εποπτεία των δεξιώσεων και των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου.
  9. Είναι αρμόδια για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βάσει της παρ. 4 του αρ. 59 του Ν. 3852/2010 και για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 71 του Ν. 3852/2010 (δημοτικό κατάστημα, βιβλία, αρχεία του Δήμου και ιστοσελίδα).

Σπυρίδων Φαρδέλλος,  Αντιδήμαρχος

 1. Είναι αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Σπετσών.
 2. Σε συνεργασία με την Επιτροπή Ύδρευσης του Δήμου, έχει την ευθύνη για την ακριβή μέτρηση παραλαβή και πληρωμή του μεταφερόμενου ύδατος προς ανθρώπινη κατανάλωση προκειμένου ο Δήμος να μην επιβαρύνεται οικονομικά επιπλέον του προς τούτο απαιτούμενου.
 3. Είναι υπεύθυνος για την παροχή, επανασύνδεση και διακοπή των υδροδοτήσεων.
 4. Έχει την ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη υδροδότηση του νησιού και την καλή ποιότητα του νερού
 5. Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη πληρωμή του προμηθευτή και του μεταφορέα του νερού.
 6. Έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που πραγματοποιούνται στο έργο του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων του Δήμου Σπετσών.
 7. Έχει την ευθύνη και την επίβλεψη των κοινοχρήστων χώρων καθώς και την έκδοση των σχετικών αδειών παραχώρησης.
 8. Είναι υπεύθυνος για την προστασία των δημοτικών συμφερόντων από τυχόν καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων, από αυθαίρετες ενέργειες δημοτών, κατοίκων του νησιού ή τρίτων.
 9. Έχει την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των δράσεων και των θεμάτων που άπτονται του αθλητισμού των δημοτών.
 10. Είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη μελετών και έργων περιβάλλοντος και πρασίνου.
 11. Έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται τόσο από το Δήμο όσο και από άλλους φορείς ή ιδιώτες.
 • Εκδίδει και υπογράφει τις άδειες γάμων και τελεί τους πολιτικούς γάμους.

 

Μεταξία Ευστάθιου,  Αντιδήμαρχος

 1. Είναι αρμόδια του τομέα Πολιτικής Προστασίας, τηρώντας σχετικό φάκελο με όλα τα θεσμικά πλαίσια των οφειλομένων από τον Δήμο ενεργειών, τις οποίες οφείλει να εκτελέσει, όταν τούτο απαιτηθεί.
 2. Είναι υπεύθυνη για την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των δράσεων και των θεμάτων του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου.
 3. Έχει την ευθύνη για την χορήγηση των αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τεχνικών παιγνίων, αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων καθώς και για την έκδοση εντολής σφράγισης αυτών, όταν δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Επίσης είναι αρμόδια για τον τομέα της λειτουργίας των καταστημάτων εκμίσθωσης ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων, την έκδοση των αδειών λειτουργίας και την τήρηση των όρων λειτουργίας, αλλά και την συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές προς επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων σε περιπτώσεις υπέρβασης των αδειών, παράβασης ή και λειτουργίας δίχως άδεια.
 4. Έχει την ευθύνη για την χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
 5. Είναι αρμόδια για την έκδοση και υπογραφή αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων της νήσου.
 6. Έχει την ευθύνη για την υπογραφή των συμβάσεων που αφορούν την απλή παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
 7. Θα υπογράφει τα δελτία κίνησης των αυτοκινήτων κι οτιδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο αφορά την κίνηση και την καλή λειτουργία των οχημάτων του Δήμου.
 8. Έχει την ευθύνη για την λειτουργία των λαϊκών αγορών, στις προβλεπόμενες ώρες και ημέρες εντός του οικισμού τηρώντας τις νόμιμες διαδικασίες και τις προβλεπόμενες από το νόμο προδιαγραφές και όρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, την άσκηση υπαίθριων δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
 9. Σε συνεργασία με την αρμόδια Αντιδήμαρχο Σπετσών κ. Ευγενία Φραγγιά, έχουν την ευθύνη και την εποπτεία σχετικά με την δημόσια υγεία των κατοίκων, περιλαμβανομένων των θεμάτων που άπτονται της καλής λειτουργίας των ασθενοφόρων του Δήμου.
 10. Σε συνεργασία με την αρμόδια Αντιδήμαρχο Σπετσών κ. Ευγενία Φραγγιά, έχουν την ευθύνη σε θέματα Παιδείας.
 
Στυλιανός Μπαλτάς, Αντιδήμαρχος
 
    1. Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών χαρών του Δήμου.
    2. Είναι υπεύθυνος για τον τομέα περιβάλλοντος και πρασίνου, στον οποίο ενδεικτικώς
        περιλαμβάνονται το κλάδεμα των κοινοχρήστων χώρων καθώς και το πότισμα αυτών.
        Επίσης και για την επίβλεψη μελετών και έργων περιβάλλοντος- πρασίνου.
    3. Είναι υπεύθυνος για τον φωτισμό των κοινόχρηστων χώρων.
    4. Έχει την ευθύνη για την τήρηση του κυκλοφοριακού και του δακτυλίου, σύμφωνα με όσα     
        ορίζονται στις σχετικές Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπετσών. Είναι
        υπεύθυνος για την έκδοση και υπογραφή των καρτών αδείας εισόδου των αυτοκινήτων/
        οχημάτων στο νησί, στους δικαιούμενους κάρτας εισόδου, σύμφωνα με τις ισχύουσες
        κανονιστικές πράξεις του Δήμου. Κατά την άσκηση της ανωτέρω αρμοδιότητας, θα
        συνεργάζεται και θα επικουρείται από την δημοτική Σύμβουλο κ. Ευθυμία Ψαράκου και οι δυο
        τους είναι αρμόδιοι για τις δημοσιονομικές ενέργειες της σύνταξης της τροποποίησης της
        κανονιστικής απόφασης του κυκλοφοριακού.
 
Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Βάσει της υπ. Αριθμ. 65/2020 απόφασης του Δημάρχου Σπετσών.

Ιωάννης Καραμπουρνιώτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 1. Είναι υπεύθυνος στον τομέα καθαριότητας και ανακύκλωσης και για την εν γένει καθαριότητα του νησιού.
 2. Έχει την ευθύνη για την συντήρηση και καλή λειτουργία των αυτοκινήτων και οχημάτων του Δήμου.
 3. Τηρεί φάκελο, με ειδικές καρτέλες, για κάθε επισκευή αυτοκινήτου και οχήματος.
 4. Είναι υπεύθυνος για τα καύσιμα των αυτοκινήτων και οχημάτων του Δήμου (βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) τηρώντας σχετικές καρτέλες με ποσότητες και κόστος για κάθε αυτοκίνητο.
 5. Υπογράφει τα δελτία κίνησης των αυτοκινήτων κι οτιδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο αφορά την κίνηση και την καλή λειτουργία των οχημάτων του Δήμου.
 6. Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη πληρωμή των δαπανών προς τρίτους συμβαλλόμενους με τον Δήμο, σε σχέση με την επισκευή αυτοκινήτων του Δήμου και την προμήθεια καυσίμων, κινώντας με μέριμνα του όλες τις οφειλόμενες διαδικασίες του Δήμου.
 7. Είναι υπεύθυνος για την απομάκρυνση από τους κοινόχρηστους χώρους των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.
 8. Έχει την επίβλεψη του προσωπικού καθαριότητας και εγκρίνει τις άδειες του προσωπικού, καθώς και το ημερήσιο ή εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας τους, από κοινού με την Αντιδήμαρχο Σπετσών, κ. Μεταξία Ευσταθίου.
 9. Είναι υπεύθυνος για το νέο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Σπετσών.

Παρασκευή Στόφυλα,  Εντεταλμένη Σύμβουλος

 1. Έχει την ευθύνη των Κοινωνικών Δομών του Δήμου (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο).
 2. Έχει την ευθύνη για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.
 3. Είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.