Σχολικές Επιτροπές

Στον Δήμο Σπετσών λειτουργούν οι κάτωθι σχολικές επιτροπές, δυνάμει της αποφάσεως με αριθμό 34/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου:

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπετσών

Η Σχολική Επιτροπή διοικείται από  7μελές Συμβούλιο  αποτελούμενη από:     
1.    Τον Δήμαρχο Σπετσών ως Πρόεδρο
2.    Τρείς (3) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων οι δύο (2) θα προέρχονται από την μειοψηφία 
3.    Δύο (2) Διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο Δήμο Σπετσών εκ των αρχαιότερων 
4.    Ένα (1) εκπρόσωπο Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων των σχολικών  μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο Δήμο Σπετσών, που προτείνεται από τους παραπάνω Συλλόγους
5.    Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Οι παραπάνω  με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της σχολικής επιτροπής ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει με τη λήξη αυτής.
Λοιπά θέματα διοίκησης καθορίζονται από τις διατάξεις των αρ. 240 και 243 του Ν. 3463/2006 όπως αυτά ισχύουν.

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπετσών

Η Σχολική Επιτροπή διοικείται από  9μελές Συμβούλιο και συγκεκριμένα από τους κάτωθι:
1.    Τον Δήμαρχο Σπετσών ως Πρόεδρο
2.    Τρείς (3) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων οι δύο (2) θα προέρχονται από την μειοψηφία 
3.    Δύο (2) Διευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο Δήμο Σπετσών εκ των αρχαιότερων
4.    Δύο (2) εκπρόσωπους Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων των σχολικών  μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο Δήμο Σπετσών, που προτείνονται  από τους παραπάνω Συλλόγους
5.    Ένα (1) εκπρόσωπο της μαθητικής κοινότητας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που προτείνεται από το 15μελές συμβούλιο μαθητών του Λυκείου Σπετσών 
6.    Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Οι παραπάνω  με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της σχολικής επιτροπής ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει με τη λήξη αυτής.
Λοιπά θέματα διοίκησης καθορίζονται από τις διατάξεις των αρ. 240 και 243 του Ν. 3463/2006 όπως αυτά ισχύουν.