Κέντρο Πολιτισμού – Αθλητισμού – Περιβάλλοντος

Το Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπετσών είναι πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που συστήθηκε με το ΦΕΚ 3217/τ.Β/30-11-2011, και έχει ως έδρα το Δημαρχείο Σπετσών.
Το νομικό πρόσωπο διοικείται από πενταμελές (5) διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίστηκαν με την υπ. αριθμ. 186/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και είναι τα κάτωθι:

Πρόεδρος: Φαρδέλλος Σπυρίδων 
Αντιπρόεδρος: Στόφυλα Παρασκευή
Τακτικά Μέλη: 
•    Φαρδέλλος Σπυρίδων (σύμβουλος πλειοψηφίας)
•    Στόφυλα Παρασκευή (σύμβουλος πλειοψηφίας)
•    Τριπολιτσιώτης Παναγιώτης – Ζώης (σύμβουλος πλειοψηφίας)
•    Θυμαράς Αθανάσιος (σύμβουλος μειοψηφίας)
•    Τσαπάρας Νικόλαος (δημότης)

Αναπληρωματικά Μέλη:
•    Ευσταθίου Μεταξία (σύμβουλος πλειοψηφίας)
•    Χιώτης Δημήτριος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
•    Θυμαράς Θωμάς (σύμβουλος πλειοψηφίας)
•    Κριτσιδήμας Γεώργιος (σύμβουλος μειοψηφίας)
•    Μπή Μαρία (δημότης)

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2298320010 (τηλ. Κέντρο Δήμου Σπετσών)