Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος

Το Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπετσών είναι πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που συστήθηκε με το ΦΕΚ 3217/τ.Β/30-11-2011, και έχει ως έδρα το Δημαρχείο Σπετσών.
Το νομικό πρόσωπο διοικείται από επταμελές (7) διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 35/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και είναι τα κάτωθι:

Τακτικά μέλη

1.

Ψαράκου – Μπέλεση Ευθυμία, δημοτική σύμβουλος

Πρόεδρος

Υποδεικνυόμενα από τον Δήμαρχο Σπετσών

2.

Μπαλτάς Στυλιανός,

δημοτικός σύμβουλος

Αντιπρόεδρος

3.

Βορδώνης Αντώνιος

δημοτικός σύμβουλος

τακτικό μέλος

4.

Κληροδοτάκος Παναγιώτης

δημότης

τακτικό μέλος

5.

Βιγκλιάρη Μαρία

δημότης

τακτικό μέλος

6.

Σπυρίδων Νάνος

δημοτικός σύμβουλος

τακτικό μέλος

Υποδεικνυόμενα από την παράταξη της μειοψηφίας

7.

Δαμδημόπουλος Κωνσταντίνος

δημότης

τακτικό μέλος

Αναπληρωματικά μέλη

1.

Στόφυλα Παρασκευή

δημοτική σύμβουλος

αναπληρωματικό μέλος

Υποδεικνυόμενα από τον Δήμαρχο Σπετσών

 

 

2.

Λυράκης Γεώργιος

δημοτικός σύμβουλος

αναπληρωματικό μέλος

3.

Ευσταθίου Μεταξία

δημοτική σύμβουλος

αναπληρωματικό μέλος

4.

Γιαννακούλιας Παναγής

δημότης

αναπληρωματικό μέλος

5.

Κρεμμύδα Μαρία (Μαριλού)

δημότης

αναπληρωματικό μέλος

6.

Νικόλαος Μέξης

δημοτικός σύμβουλος

αναπληρωματικό μέλος

Υποδεικνυόμενα από την παράταξη της μειοψηφίας

7.

Θυμαράς Αθανάσιος

δημοτικός σύμβουλος

αναπληρωματικό μέλος

    • Την Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από την πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτή κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.
    • Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ , ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει με την εγκατάσταση νέου διοικητικού συμβουλίου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2298320010 (τηλ. Κέντρο Δήμου Σπετσών)