Έτος 2016

 

40/2016 24/02/2016 24/02/2016: Περί λήψης απόφασης επί του από 18/02/2016 εγγράφου του κ. προέδρου του δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών (ΑΔΑ: 73ΝΔΩ18-ΤΞ9) 73ΝΔΩ18-ΤΞ9